PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Josche respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Josche verwerkt.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Josche verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Josche verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van diensten, bestaande uit o.a. het zetten van piercings en tatoeages;

- het verstrekken van de door u gevraagde informatie;

- de verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;

- uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.

 

Omschrijving persoonsgegevens

Josche verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, taal en land van waar u in contact met ons staat, contactgegevens, enz.);

- gegevens met betrekking tot verbinding, geolokalisatie en browser (in het geval dat u bijvoorbeeld via een mobiel met ons in contact staat);

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Josche omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Als wij u vragen uw persoonsgegevens in te vullen en sommige velden als verplicht aanduiden, dan is dit omdat het gegevens betreft die we nodig hebben om u de dienst te kunnen verlenen of om het contactformulier in behandeling te nemen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Josche hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Josche gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Josche in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Josche bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

 

Josché Tattoo en Piercing

Heilig Kruisstraat 22

6127CC Grevenbicht

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Josche neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website(s) van Josche zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Snapchat, Pinterest of Facebook. Josche houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en Cookies

Josche houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Josche verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Josche te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Josche op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

De website van Josche maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Josche geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Josche heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassen privacy statement

Josche heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer J. van Duin of mevrouw C. van Duin.

 

 

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG:

DINSDAG:

WOENSDAG:

DONDERDAG:

VRIJDAG:

ZATERDAG:

ZONDAG:

Alleen op afspraak

11:00 tot 18:00 uur

11:00 tot 18:00 uur

11:00 tot 20:00 uur

11:00 tot 18:00 uur

10:00 tot 17:00 uur

GESLOTEN

Copyright © Josche, 2017. All rights reserved.

Design by Huub Last